Declaració d'accessibilitatMª Carme García García, amb NIF 33.942.940-T, s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Real Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d'Europa. La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web: https://www.blusterpellet.com, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment


Aquest lloc web és Parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible


El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

a) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

a.1) Hi ha enllaços en què no se n'identifica correctament la funció (tenen un text o un títol massa genèric) [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços, d'UNE-EN 301549:2022].

a.2) Hi ha missatges d'error poc descriptius, o missatges d'error que no estan agrupats en un sol missatge així com manca de suggeriments en formulari per emplenar els camps correctament [requisit número 9.3.3.1 Identificació d'errors, d'UNE-EN 301549:2022].

a.3) Hi ha formularis amb camps obligatoris on no se n'informa l'usuari, així com camps on manca un exemple textual del format del camp (com per exemple un correu) [requisit número 9.3.3.2 Etiquetes i instruccions, d'UNE- EN 301549:2022].

a.4) Hi ha camps de formularis on s'informa de l'error quan s'introdueix un valor incorrecte però no s'informa d'un suggeriment per a la seva correcció [requisit número 9.3.3.3 Suggeriments davant d'errors, d'UNE-EN 301549:2022].

a.5) Hi ha pàgines on els productes de suport no podran obtenir informació, interactuar i estar al corrent de l'estat dels controls d'interfície d'usuari, com ara missatges d'ajuda, missatges d'estat de resultat d'accions , atributs d'enllaços, imatge d'idioma de pàgina... que no podran ser llegits per lectors de pantalla en el moment en què apareixen [requisit número 9.4.1.2 Nom, funció, valor d'UNE-EN 301549:2022].

a.6) Podrien existir errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.

b) Càrrega desproporcionada: No aplica.

c) El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable:
Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat


La present declaració va ser preparada el dia 21/07/2023.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.
Última revisió de la declaració: 21/07/2023 .

Observacions i dades de contacte


Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) enviant un correu a la nostra adreça info@blusterpellet.com. Per exemple pot:

a) Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
b) Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
c) Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.Procediment d'aplicació


Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar enviant un correu a l'adreça info@blusterpellet.com.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per Mª Carme García García.

Contingut opcional


a) Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018. b) El lloc web està optimitzat per a les darreres versions vigents dels navegadors FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024.

c) El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma correcta en els dispositius tablet i mòbils.
Next Generation